Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

Tietosuojalla on merkitystä

Pohjois-Satakunnan Seutuverkon henkilökunta ja sopimussuhteiset yhteistyökumppanit noudattavat henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Euroopan Neuvoston tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietohallintotapaa.

EU.n tietosuoja-asetuksen periaatteet ja toimintaohjeet on koottu www.tietosuoja.fi -sivustolle. Niihin kannattaa tutustua.

PSSV kerää henkilötietoja ensisijaisesti palveluiden tuottamista varten (sopimus-peruste). Markkinointia varten voi tilata uutiskirjeen, jolloin henkilötiedot rekisteröityvät suostumusperusteisesti. Samanlaisesti omia tietoja voidaan luovuttaa info-, koulutus- tai muissa hanketilaisuuksissa.

Henkilötietoja tallennetaan vain olennaisilta osin. Palveluiden tuottaminen edellyttää perustietoja (nimi ja yhteystiedot) sekä asiakkuuteen liittyviä tietoja (liittymätunnus, asennusaika). Hyödynnämme henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksissa lain sallimissa rajoissa. Jos palveluidemme tai ylläpitämämme verkon tietoturva on uhattuna tai on jo tapahtunut väärinkäytöksiä, hyödynnämme henkilötietoja tarvittavilta osin. PSSV huolehtii lakisääteisistä velvoitteistaan myös henkilötietoja huolellisesti käsitellen, esimerkiksi laskutukseen liittyvien ulkopuolisten toimijoiden kanssa olemme laatineet tietosuojasopimusliitteen.

PSSV:n tietosuojapolitiikan lähtökohtana on riskien arviointi, jolloin henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit on kartoitettu. Yhtiössä on jo lähtökohtaisesti käsitelty henkilötietoja EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti

Henkilötiedot on tallennettuina järjestelmissä, jotka sijaitsevat fyysisesti tarkoituksenmukaisissa palvelinhotelleissa (pääsynvalvonta, palomuuri, varmistus, virustorjunta) ja joiden käyttäjämäärä on rajallinen sekä käyttöoikeuksin rajattu ryhmiin. Yhtiön tietosuojasta vastaa ensisijaisesti toimitusjohtaja. Tietosuojaan liittyvä koulutus on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitoa. Vuosittain laadittava tietotilinpäätös ja sen käsittely PSSV:n hallituksessa on tärkeä osa tietosuojaa ja sen vaikutuksenarviointia.

PSSV luovuttaa henkilötietoja vain tahoille, joiden kanssa sillä on voimassa oleva sopimus ja tietosuojasopimusliite. Henkilötietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella tai asiakkuutteen perustuvana verkkotietona internetpalveluntarjoajille (tasapuolisuusperiaate) sekä asiakkuuteen perustuvana oikeutettuna etuna tahoille, jotka tuottavat PSSV:lle sellaisia hallinnon palveluita, joiden toteuttamisessa henkilötiedon käsittely on välttämätöntä, kuten esimerkiksi laskutus tai kirjanpito.

Jokaisella on oikeus tarkastaa, millaisia tietoja on tallennettuna ja miten niitä käsitellään. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta ja pyyntö siitä on tehtävä omakätisesti henkilöllisyys todistaen. Lisäinformaatiota tästä kannattaa myös lukea tietosuojavaltuutetun sivustolta.

Tutustu asiakkuuteen liittyvään tietoturvaselosteeseemme.